e4559044766b9b537a51a03a16c9872a XL 1030x683 1

OGŁOSZENIE WYNIKÓW otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

 

Nazwa zadania publicznego: „40 lat KS Hetman Gołąb”.

Dokonano wyboru następującej oferty:

KS „Hetman” Gołąb
wysokość przyznanych środków publicznych: 5 000,00 zł
słownie złotych: pięć tysięcy 00/100.

Ogłoszenie wyników