konkurs ratownictwo

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku.

Nazwa zadania publicznego: ratownictwo i ochrona ludności – organizowanie i prowadzenie działań w zakresie ratownictwa wodnego, w tym udzielanie pomocy osobom poszkodowanym lub narażonym na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na odcinku rzeki Wisły odpowiednio do terytorialnego zasięgu Gminy Puławy.

Dokonano wyboru następującej oferty:
1. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie
wysokość przyznanych środków publicznych: 7 000,00 zł
słownie złotych: siedem tysięcy złotych 00/100.

 

Wójt Gminy Puławy
/-/ Kamil Lewandowski

 

Ogłoszenie wyników – ratownictwo