48f1223c0c593435a8be6775da738e1b M sport

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

Nazwa zadania publicznego: Jesienny Rajd Nordic Walking

Dokonano wyboru następującej oferty:
1. Fundacja BezMiar
wysokość przyznanych środków publicznych: 4 500,00 zł
słownie złotych: cztery tysiące pięćset złotych 00/100.

Ogłoszenie wyników konkursu sport