48f1223c0c593435a8be6775da738e1b M sport

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku (2 konkurs)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U.  z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Nazwa zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek, zawodów, szkoleń sportowych lub innych form aktywności sportowej na terenie Gminy Puławy.

Dokonano wyboru następujących ofert:

  1. Fundacja BezMiar

wysokość przyznanych środków publicznych: 5 000,00 zł

słownie złotych: pięć tysięcy złotych i 00/100.

 

Ogłoszenie wyników