48f1223c0c593435a8be6775da738e1b M sport

Ogłoszenie wynikówotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku (1 konkurs)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Nazwa zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – prowadzenie szkoleń sportowych zawodników w sekcji piłki nożnej wraz z udziałem w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców.

Dokonano wyboru następujących ofert:

1. Gminny Strażacki Klub Sportowy „Leokadiów”
wysokość przyznanych środków publicznych: 41 000,00 zł
słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy złotych i 00/100.

2. Klub Sportowy „HETMAN” Gołąb
wysokość przyznanych środków publicznych: 100 000,00 zł
słownie złotych: sto tysięcy złotych i 00/100.

3. Klub Sportowy „Góra Puławska”
wysokość przyznanych środków publicznych: 100 000,00 zł
słownie złotych: sto tysięcy złotych i 00/100.

 

Ogłoszenie wyników