OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

na stronęSzanowni Państwo, przypominamy o istniejącym obowiązku wnoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK?

Zgodnie z art. 298 i 269 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji są obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu

terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ OPŁATY?

Wysokość opłaty jest uzależniona odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.

 

KTO JEST ZWOLNIONY Z OPŁATY?

Z opłaty zwolnione są:

  • jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód,
  • kościoły i inne związki wyznaniowe.

 

JAK ROZUMIEĆ POJĘCIE NIERUCHOMOŚĆ?

Przy ustalaniu powierzchni nieruchomości należy stosować zasadę “jedna księga wieczysta – jedna nieruchomość”, bez względu na to, ile księga wieczysta obejmuje działek oraz czy graniczą one ze sobą, czy nie.

JAK ROZUMIEĆ POJĘCIE „SYSTEM KANALIZACJI OTWARTEJ LUB ZAMKNIĘTEJ”?

Obowiązek naliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dotyczy nieruchomości, która faktycznie nie jest podłączona do zewnętrznego systemu kanalizacji otwartej ani zamkniętej, bez względu na to, czy w danym miejscu (miejscowości) jest wybudowany system kanalizacji i czy nieruchomość ta może być do niego w każdej chwili podłączona. Tak więc opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dotyczy nieruchomości, na której wody opadowe i roztopowe odprowadzane są poprzez wewnętrzny (zakładowy) system odprowadzania deszczówki oraz niezależnie od tego, czy za pomocą urządzeń retencjonujących wodę, czy bez nich, z tym że opłata ta będzie niższa przy zastosowaniu urządzeń retencjonujących, czyli przy tzw. kompensacji retencyjnej.

 

CZYM JEST POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA?

Przy ustalaniu wielkości wyłączenia powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej trzeba przyjąć, że powierzchnia biologicznie czynna to teren o nawierzchni przygotowanej tak, aby zapewnić naturalną wegetację roślin i magazynowanie wód opadowych.

 

Powyżej wymieniona opłata jest naliczana nawet jeśli ww. nieruchomość, na której podmiot prowadzi działalność, jest wyposażona w zakładową kanalizację deszczową, odprowadzającą wody opadowe i roztopowe do rzeki oraz podmiot ponosi opłatę za odprowadzanie tych wód na podstawie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym, wszystkie podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej proszę o składanie oświadczeń (wzór w załączniku).

UWAGA: JEŚLI NA DZIEŃ WPROWADZENIA NINIEJSZEGO ZOBOWIĄZANIA PODMIOT PODLEGAŁ OBOWIĄZKOWI SKŁADANIA OŚWIADCZENIA I WNOSZENIA OPŁATY, A DOTYCHCZAS TEGO NIE ROBIŁ – KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZEŃ ZALEGŁYCH, OBEJMUJĄCYCH CAŁY OKRES ISTNIENIA OBOWIĄZKU, TJ. OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R.

Oświadczenia należy składać w systemie kwartalnym, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy oświadczenie.

W razie pytań proszę o kontakt  z pracownikiem Urzędu Gminy Puławy pod numerem telefonu: (81) 889 05 02.

Oświadczenie_gmina_retencja WORD

Oświadczenie_gmina_retencja PDF