Ostrzeżenie hydrologiczne!

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Ostrzeżenie dotyczy obszaru zlewni Wisły po Dęblin, Zlewni Dunaju i Dniestru w granicach państwa oraz zlewni Bugu po Krzyczew.

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.