Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku.

Rodzaj zadania: ratownictwo i ochrona ludności.

Tytuł zadania: organizowanie i prowadzenie działań w zakresie ratownictwa wodnego, w tym udzielanie pomocy osobom poszkodowanym lub narażonym na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na odcinku rzeki Wisły odpowiednio do terytorialnego zasięgu Gminy Puławy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).

Termin składania ofert: do dnia 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) do godz. 12:00

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia, które dostępne jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert