logo

Owocnie nad wisłą

Owocnie nad wisłą – jest ideą przewodnią marki Gminy Puławy, której koncepcja została opracowana w ramach Strategii Promocji i Komunikacji Marketingowej Gminy Puławy na lata 2012-2016.

Słowo „OWOCNIE”:

  • jest nawiązaniem do dotychczasowego dorobku gminy w zakresie promocji związanej z truskawką,
  • jest wskazaniem na największy zdaniem lokalnych liderów wyróżnik – zagłębie truskawkowe,
  • nawiązuje też do innych owoców, które są uprawiane w Gminie Puławy – porzeczek, malin, wiśni czy winogron,
  • wskazuje na pozytywne wartości, gdyż „owocny” to inaczej korzystny, skuteczny, efektywny, udany, wartościowy, pożyteczny, zakończony sukcesem,
  • jest słowem brzmiącym przyjaźnie i ciepło, kojarzącym się „słodko i soczyście”.

Człon „NAD WISŁĄ”:

  • wykorzystuje ogromy atut Gminy Puławy, czyli lokalizację nad Królową Polskich Rzek,
  • jednoznacznie wskazuje na nadwiślańskie położenie Gminy Puławy – już na pierwszym etapie komunikacji marketingowej budowana jest wśród odbiorców świadomość istnienia gminy,
  • wykorzystuje bardzo silną i szeroko rozpoznawalną markę, jaką ma Wisła – tą nazwę zna każde dziecko w Polsce.

 

Wizja marki Gminy Puławy

Wizja opisuje docelowy obraz funkcjonowania marki po wprowadzeniu w życie zaleceń strategii. Można więc powiedzieć, że jest swoistą „pocztówką z przyszłości”. Urzeczywistnieniu wizji, ma służyć misja, która wskazuje jaką rolę w rozwoju marki obszaru ma pełnić samorząd i na czym będą polegać jego działania. Następnym poziomem uszczegółowienia strategii są cele, wskazujące konkretne zadania do wykonania, a ich realizacja krok po kroku przybliża do wprowadzenia założeń wizji marki w życie.

Gmina Puławy jest pozytywnie postrzeganą „małą ojczyzną” zarówno dla tych, którzy są z nią związani od pokoleń, jak i dla nowo osiedlających się mieszkańców. Oferuje ona wysoką atrakcyjność mieszkaniową z uwagi na walory krajobrazowe, dobrą infrastrukturę publiczną, bogaty kalendarz wydarzeń kulturalnych, możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Czynnikiem wspomagającym wzmożone zainteresowanie mieszkańców i turystów Gminą jest jej atrakcyjna marka. Osiedlający się w Gminie mieszkańcy regionu oraz Puław doceniają walory przyrodnicze Gminy, lokalizację na przedmieściach miasta Puławy oraz dogodne położenie przy drodze krajowej. GP odznacza się aktywnością społeczną mieszkańców, którzy są zintegrowani i chętnie uczestniczą w życiu Gminy. Umiejscowienie nad Wisłą jest postrzegane przez nich jako zaleta i wyróżnik tego obszaru.
Dobrze postrzegana marka Gminy Puławy w wymiarze osiedleńczym jest efektem planowo prowadzonych działań promocyjnych oraz wypadkową ciekawej oferty turystycznej. Obszar GP jest często wybierany jako cel popołudniowych i weekendowych wycieczek rowerowych, a także miejsce rekreacji przy nadwiślańskim kąpielisku.

Misja marki Gminy Puławy

Misja – jej celem jest osiągnięcie pożądanej wizji, przy zaangażowaniu możliwie szerokiego spektrum podmiotów działających w Gminie Puławy. Dlatego też misja określa nadrzędne zasady i standardy zachowania, jakie należy propagować w celu osiągnięcia założonej wizji. W tym punkcie określono sposoby współdziałania lokalnych władz z głównymi grupami odbiorców marki Gminy Puławy. Misja spełnia także zadanie motywatora dla najważniejszych grup podmiotów współtworzących markę Gminy Puławy – jednostek organizacyjnych, lokalnych stowarzyszeń, mieszkańców.

Korzystny wizerunek Gminy Puławy jest przedmiotem zainteresowania ze strony wszystkich grup interesariuszy związanych z Gminą – marka GP jest traktowana jako wspólne dobro. Samorząd poprzez współpracę z innymi podmiotami koordynuje działania na rzecz wspólnych celów. Mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy oraz władze Gminy intensywnie korzystają z funduszy unijnych wspierających rozwój obszaru oraz wzbogacających ofertę turystyczną. Szeroka oferta spędzania wolnego czasu na terenie Gminy jest zasługą wspólnych działań samorządu, stowarzyszeń oraz lokalnej społeczności i biznesu. Mieszkańcy aktywnie angażują się w działania prowadzone na terenie Gminy.

Logo „GP Gmina Puławy – owocnie nad wisłą” jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą Gminy Puławy.