Podsumowanie wyłożenia do publicznego wglądu projektu PGN dla Gminy Puławy na lata 2015-2020

 

logo is 1

W oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Puławy dnia 19 lutego 2015 r. wyłożył do publicznego wglądu „Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020” na okres 21 dni tj. od 19.02.2015 r. do 12.03.2015 r.

W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne wnioski oraz uwagi dotyczące „Planu […]”.