737344dd8934cc52da9f7f85f2627abb XL

Pomyśl zanim podpalisz…

W związku z coraz częstszymi przypadkami wypalania traw na łąkach, informujemy że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, gdyż powoduje to niszczenie siedlisk przyrodniczych, lęgowisk oraz gatunków chronionych. Ponadto powoduje to bardzo duże zagrożenie powstania pożarów lasów oraz pożarów budynków znajdujących się w pobliżu. Informujemy, że sprawcy dokonującemu wypalania grozi grzywna.

Grzegorz Kamela
Inspektor do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa