52ec984cc72302fd412e2aa145a6526c XL

Poszukujemy pracownika na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Puławy

Urząd Gminy Puławy poszukuje pracownika

na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Technicznej – umowa o pracę na zastępstwo

 

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Realizacja miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego:
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 • ustalanie dla zbywców nieruchomości opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą planu zagospodarowania.
 • opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Puławy:
 • opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium,
 • analiza aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • organizacja debat publicznych  w celu prezentacji i konsultacji projektów miejscowych
  z szerokim udziałem lokalnej społeczności.

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe na kierunku: architektura, urbanistyka, budownictwo ogólne, zagospodarowanie przestrzenne, geografia z kartografią,
 • mile widziane doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym
  z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w szczególności: Dział III i IV/ (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
 • dobra umiejętność obsługi komputera, praca w programie WINDOWS, Microsoft Office (Word – edytor tekstów, Excel – arkusz kalkulacyjny, mile widziana znajomość obsługi programu Ewmapa, Ewopis).

Osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczne złożenie CV oraz listu motywacyjnego w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, pok. Nr 205 (sekretariat) lub przesłanie pocztą na adres:Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy.