140b52a229a0199a0b5b0f77e425d131 XL

Prawo

Uchwałą Nr XXXVII/216/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 29 sierpnia 2014r. radni przyjęli:

  • wprowadzili  Program „Owocna Karta Dużej Rodziny 3+”  mający na celu wspieranie oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie i wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży wywodzących się z tych rodzin
  • Podstawowymi celami programu jest wzmacnianie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, ułatwianie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr kultury, sportu, rozrywki.

Podstawą prawną tej uchwały są:

  • art.18 ust. 2 pkt 2 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
  • art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

Program wsparcia dla rodzin wielodzietnych obejmuje wszystkie chętne do wzięcia w nim udziału rodziny (w tym zastępcze) zamieszkałe na terenie gminy Puławy i płacące tu podatki, posiadające przynajmniej troje dzieci, bez względu na kryterium dochodowe.

Uchwała Rady Gminy Puławy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/216/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne na terenie gminy Puławy i wprowadzenia Programu „Owocna Karta Dużej Rodziny 3+

Uchwała Rady Gminy Puławy w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne na terenie Gminy Puławy i wprowadzenia Programu „Owocna Karta Dużej Rodziny 3+”