Projekt "Gmina Puławy bez przemocy"

Miło nam poinformować, że w okresie IX –XII 2014 roku Gmina Puławy realizowała będzie Projekt „Gmina Puławy bez przemocy”. Jest to zadanie publiczne wspierane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjów w Górze Puławskiej, Gołębiu i Zarzeczu.

Celem Projektu jest niwelowanie zjawisk przemocy oraz podejmowanie działań pomocowych i profilaktycznych ukierunkowanych na młodzież Gimnazjalną z naszej Gminy.
W ramach realizacji projektu, w szkołach objętych działaniami programu zorganizowany zostanie konkurs plastyczny na opracowanie przez uczniów plakatów profilaktycznych, organizowane będą spotkania, prelekcje, pogadanki, dramy i przedstawienia profilaktyczne których głównym celem jest nabywanie przez uczniów umiejętności stosowania zachowań asertywnych, określenia i wyjaśnienia, czym jest przemoc rówieśnicza oraz przedstawienia strategii radzenia sobie z przemocą rówieśniczą. W Gimnazjach zorganizowane zostaną pikniki profilaktyczne podsumowujące program. Wszyscy uczestnicy Projektu otrzymają pakiety edukacyjne.