photo

Przebudowa dróg gminnych w Klikawie (ul. Cicha), Janowie i Zarzeczu

inwestycje gminne baner

 

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PUŁAWY – W MIEJSCOWOŚCIACH KLIKAWA (UL. CICHA), JANÓW I ZARZECZE

I. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Cichej w miejscowości Klikawa od km 0 + 000,00 do km 0 + 030,80 (dz. nr ewid. 33) i od km 0 + 000,00 do km 0 + 300,00 (dz. nr ewid.123)

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 330,80 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m

Zakres robót obejmował m.in.:

 1. roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 2. roboty ziemne,
 3. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 4. wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
 5. wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym,
 6. mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa oraz skropienie asfaltem pod warstwę wiążącą,
 7. wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. po zagęszczeniu 4 cm,
 8. mechaniczne oczyszczenie oraz skropienie asfaltem pod warstwę  ścieralną nawierzchni,
 9. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. po zagęszczeniu 4 cm,
 10. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
 11. oczyszczenie, wyrównanie i plantowanie poboczy wraz z wyrównaniem skarpy,
 12. oznakowanie pionowe drogi.

II. Przebudowa drogi gminnej – dz. nr ewid. 1/2 i 5/4 w miejscowości Janów od km 0 + 000,00 do km 0 + 561,10

 Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 561,10 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m

Zakres robót obejmował m.in.:

 1. roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 2. roboty ziemne,
 3. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 4. wykonanie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach,
 5. wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym,
 6. mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa oraz skropienie asfaltem pod warstwę wiążącą,
 7. wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. po zagęszczeniu 4 cm,
 8. mechaniczne oczyszczenie oraz skropienie asfaltem pod warstwę  ścieralną nawierzchni,
 9. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. po zagęszczeniu 4 cm,
 10. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
 11. oznakowanie pionowe drogi.

III. Przebudowa drogi gminnej – dz. nr ewid. 135 (obręb ewid. Janów – Sosnów) w miejscowości Zarzecze od km 0 + 000,00 do km 0 + 113,45.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 113,45 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m

Zakres robót obejmował m.in.:

 1. roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 2. roboty ziemne,
 3. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 4. wykonanie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach,
 5. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 6. frezowanie nawierzchni asfaltowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki,
 7. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni i skropienie asfaltem pod warstwę geosiatki,
 8. ułożenie geosiatki do nawierzchni bitumicznej,
 9. mechaniczne oczyszczenie oraz skropienie asfaltem pod warstwę wiążącą,
 10. wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. po zagęszczeniu 4 cm,
 11. mechaniczne oczyszczenie oraz skropienie asfaltem pod warstwę  ścieralną nawierzchni,
 12. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. po zagęszczeniu 4 cm,
 13. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
 14. oznakowanie pionowe drogi.

Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2018 r.
Wartość robót budowlanych: 406 771,32

Wykonawca: „Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji” Marek Zadura, Góry 85A, 24 – 173 Markuszów