Droga w Kochanowie

Przebudowa drogi gminnej Nr 107517L od km 0+008,00 do km 0+535,20 w miejscowości Kochanów

 

Flaga Polski f6b167287b90842b27be49eb4689afb3

Inwestycję dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 107517L od km 0+008,00 do km 0+535,20 w miejscowości Kochanów

Kwota dofinansowania: 163 557,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 391 214,76 zł

Podstawowe parametry techniczne drogi:
– długość przebudowywanego odcinka drogi: 527,20 m;
– szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,0 m, w miejscach poszerzeń 6,50 m

Zakres robót m.in. obejmuje:
a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
b) mechaniczne ścinanie drzew, karczowanie pni;
c) roboty ziemne;
d) przebudowa dwóch przepustów pod koroną drogi;
e) wykonanie podbudowy wyrównawczo – wzmacniającej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm;
f) oczyszczenie podbudowy oraz skropienie emulsją asfaltową pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
g) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm;
h) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr.  cm;
i) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm szerokości 0,75 m;
j) roboty wykończeniowe;
k) oznakowanie pionowe drogi;
l) montaż urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne).