f281ac802210810c0fb503efc1b12ce0 M

Przebudowa zjazdu do budynku OSP w Gołębiu

inwestycje gminne baner

PRZEBUDOWA ZJAZDU DO BUDYNKU OSP WRAZ Z UTWARDZENIEM DZIAŁKI NR EWID. 1727/10 W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. roboty pomiarowe wraz w wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
  2. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
  3. regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych
  4. uzupełnienie nawierzchni zatoki autobusowej
  5. obrzeża i krawężniki betonowe
  6. wykonanie chodnika i zjazdu z kostki brukowej betonowej

Termin realizacji: lipiec – sierpień 2016 r.
Wartość robót budowlanych: 50 397,76

Wykonawca: „Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji” Marek Zadura, Góry 85A, 24-173 Markuszów