ff336f2665fe8bd02bf108a99b6df90e M

Przekazanie placu budowy na drodze powiatowej – ul. Wspólna w miejscowościach Góra Puławska i Klikawa

8 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach oraz Gminy Puławy, z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazali plac budowy pod realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L – ul. Wspólna w miejscowościach Góra Puławska i Klikawa”.

Wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski z Lublina, zaś wartość zawartej umowy wynosi 248 556,10 zł.

Dotacja z budżetu Gminy Puławy dla Powiatu Puławskiego to kwota 129 961,00 zł.

Termin wykonania: do dnia 29.09.2017 r.

Zakres inwestycji na odcinku długości 625 m obejmuje głównie:

– wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni o szerokości 5,5 m poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej grubości 4,2 cm, a następnie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm;

– mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy ziemnych na szerokości 0,75 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm, o grubości warstwy 12 cm na szerokości 0,75 m.