Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach, świadczy usługi również dla mieszkańców Gminy Puławy.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Puławy w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dodatkowo zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Lokalizacja :

ul. Dęblińska 2
24-100 Puławy

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – czwartek 1000 – 1700

Piątek 1000 – 1800

Sobota 1000 – 1400

UWAGA: Odpady zmieszane oraz zbierane w sposób selektywny (do worków w kolorze żółtym i zielonym) odbierane są z nieruchomości bezpośrednio lub od granicy nieruchomości gruntowej nadal raz w miesiącu według harmonogramu, który dostali Państwo wraz z Poradnikiem komunalnym cz. III (dostępnym również tu)

O czym należy pamiętać dostarczając odpady do PSZOK :

 1. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli przez każdego kto złożył w Urzędzie Gminy deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania / zameldowania na terenie Gminy Puławy.
 2. Przyjęcia odpadów dokona upoważniony pracownik PSZOK.
 3. Pracownik PSZOK sprawdzi zgodność dostarczonych odpadów z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystość, skład i zabezpieczenia, itp.
 4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
 5. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

 

Odpady przyjmowane przez PSZOK:

 • Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (tj. kartony, pudełka papierowe itp.)
 • Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych
 • Metale, opakowania z metali
 • Opakowania wielomateriałowe (tj. kartony po napojach itp.)
 • Szkło oraz opakowania ze szkła
 • Odpady ulegające biodegradacji (tj. gałęzie, liście, skoszona trawa)
 • Przeterminowane leki i opakowania po lekach, termometry rtęciowe
 • Odpady w postaci środków chemicznych, farb i lakierów, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Odpady budowlane, rozbiórkowe i poremontowe
 • Zużyte opony
 • Tekstylia i odzież
 • Popiół
 • Ceramika (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki)

 

Do PSZOK nie są przyjmowane:

 • Odpady zawierające azbest
 • Zmieszane odpady komunalne
 • Części samochodowe

 

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,  zużyte baterie i akumulatory, można również przekazać do punktów zbierania takiego sprzętu, w tym do punktów zlokalizowanych w obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów, środki ochrony roślin (herbicydy, insektycydy itp.) proponujemy oddać do sklepu, w którym je kupiliśmy, a przeterminowane leki i termometry rtęciowe do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach.