ee68a9df1200997b07be8fb0bbdb9f29 M

"Radosna szkoła"

Gmina Puławy, która jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych, od roku 2009 korzysta ze wsparcia w ramach programu „Radosna szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych – w 2012 roku pomoce zakupiono do siódmej ostatniej placówki w Górze Puławskiej.

W roku 2011 gmina po raz pierwszy wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Radosna szkoła” kosztów utworzenia i modernizacji dwóch placów zabaw przy szkołach podstawowych w: Borowej i Leokadiowie. Ostatecznie w 2011 roku została zrealizowana inwestycja tylko w Leokadiowie, ponieważ wyłoniony w drodze przetargu wykonawca nie wykonał w terminie placu zabaw w Borowej i udzielona dotacja w tej części została zwrócona. Inwestycja przy Szkole Podstawowej w Borowej została doprowadzona do szczęśliwego finału w 2013 roku, kiedy gmina ponownie pozyskała dofinansowanie na budowę placu zabaw z programu „Radosna szkoła”.

Dzięki dofinansowaniu z programu „Radosna szkoła” w 2012 roku przy trzech szkołach podstawowych w: Bronowicach, Opatkowicach i Górze Puławskiej powstały kolejne na terenie gminy nowoczesne szkolne place zabaw umożliwiające młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Zastosowana bezpieczna nawierzchnia pod urządzeniami zapewnia możliwość prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych bez sprowadzania zagrożeń.

Dzięki programowi  „Radosna szkoła” stworzono  dzieciom możliwości aktywnego spędzania czasu, zabawy i rekreacji. Zabawa  w przyjaznym środowisku celowo i systematycznie wspierają rozwój ucznia, przyczyniając się do rozwijania intelektualnych, fizycznych i emocjonalnych umiejętności niezbędnych  do osiągnięcia sukcesów w szkole i w życiu. Program pozytywnie wpływa na zaangażowanie nauczycieli, którzy mogą realizować autorskie pomysły efektywnej pracy z uczniami. Zabawy ruchowe zgodne z naturalnymi potrzebami uczniów w młodszym wieku szkolnym wspierają ich aktywność fizyczną, co wzbogaca proces nauczania i wpłynie na lepsze efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej. Tworzenie nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw szczególnie przy małych wiejskich szkołach podstawowych stwarza najmłodszym uczniom, rozpoczynającym spełnianie obowiązku szkolnego, możliwość bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki ukierunkowanych na aktywną naukę i zabawę.

Dlatego Gmina Puławy w ostatnim 2014 roku realizacji rządowego programu „Radosna szkoła” pozyskała dofinansowanie na budowę kolejnych dwóch szkolnych placów przy szkołach podstawowych w Zarzeczu oraz Gołębiu. Dzięki realizacji tych inwestycji każda gminna podstawówka unowocześniła swoją bazę, a najmłodsi mieszkańcy gminy zyskali przyjazne i bezpieczne miejsce zabawy.

Na zdjęciu: uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej 28 listopada 2012 roku – od lewej: Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty, Jan Sarba – uczeń klasy IIA, Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy oraz Hanna Padewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej