Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Gmina Puławy dla Seniorów”

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Gmina Puławy dla Seniorów”, który dostępny jest do pobrania poniżej.


Projekt  “Gmina Puławy dla Seniorów” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 793 560 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (674 526 zł) oraz z budżetu państwa (79 356 zł).

Regulamin