Rejestr działalności regulowanej

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy Pobierz .pdf,
  • oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Pobierz .pdf,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
Sekretariat (pok. 205), w godz. 7:30 – 15:30

Opłaty:

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynosi 50,00 zł i należy ją wnieść przed złożeniem wniosku na rachunek bankowy Gminy Puławy – 02 2030 0045 1110 0000 0221 3900 Bank BGŻ S.A. O/Puławy ul. Centralna 9, 24-100 Puławy.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od dnia wpływu wniosku – zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).

 


Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Gminę Puławy – stan na dzień 31 maja 2015 r. Pobierz .pdf