Rekrutacja do projektu „Gmina Puławy dla Seniorów”

1 stycznia 2018 r. Gmina Puławy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach rozpoczyna realizację projektu pn. Gmina Puławy dla Seniorów. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 793 560 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (674 526 zł) oraz z budżetu państwa (79 356 zł).

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 30 osób starszych lub niepełnosprawnych (20 kobiet i 10 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych (socjalnych), rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy oraz działania wspierające 10 opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Puławy.

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019. Obejmuje on trzy zadania:

Zadanie 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym w miejscu zamieszkania. W ramach tego zadania GOPS będzie świadczył usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne, psychologiczne, zdrowotne, prawnicze dla 30 osób w podeszłym wieku oraz innych osób niesamodzielnych – w miejscu ich zamieszkania.

Zadanie 2 – Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego. W ramach tego zadania GOPS zorganizuje dwa kluby seniora – w Gołębiu oraz w Górze Puławskiej (łącznie dla 20 osób).

Zadanie 3 – Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. W ramach tego zadania GOPS będzie świadczył wsparcie merytoryczne dla 10 osób opiekujących się osobami niesamodzielnymi.

Projekt jest skierowany do osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Rekrutacja będzie trwać od 1 do 22 stycznia 2018 r. Zasady oraz tryb rekrutacji są określone w Regulaminie (zob. plik zamieszczony w zakładce Gmina Puławy dla Seniorów).

Projekt  „Gmina Puławy dla Seniorów” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 793 560 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (674 526 zł)
oraz z budżetu państwa (79 356 zł).