Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąb

projekty prow banner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąb” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 „Leader” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI
Zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez remont świetlicy wiejskiej.

ZAKRES PROJEKTU

Zakres robót budowlanych m.in. obejmował:
– wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz remontem całej kotłowni oraz montaż nowych grzejników stalowych w całym budynku
– wymianę instalacji wod.-kan. w całym budynku wraz z remontem łazienek
– wymianę instalacji gazowej wraz z montażem kuchenek gazowych i taboretu gazowego
– wymianę instalacji elektrycznej wraz montażem nowych opraw oświetleniowych
– wymianę posadzki w kotłowni oraz garażu

Termin wykonania: grudzień 2014 r. – luty 2015 r.
Wartość robót: 182 346,49 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 66 975,00 zł
Wykonawca robót budowlanych: „Zakład Remontowo Budowlany” Andrzej Wiśniewski, Os. Unitów Podlaskich 1/38, 21-400 Łuków