licznik

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołąb wraz z wymianą wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Puławy”

Projekt Unia Europejska

Projekt „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołąb wraz z wymianą wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Puławy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie stacji uzdatniania wody [SUW] w m. Gołąb w gm. Puławy w celu poprawy jakości dostarczanej wody do mieszkańców m. Gołąb, Borowa, Borowina, Matygi, Skoki oraz Wólka Gołębska. Ponadto w ramach realizacji projektu zakłada się dostawę oraz wymianę wodomierzy na ultradźwiękowe z funkcją odczytu radiowego u mieszkańców miejscowości Gołąb oraz Wólka Gołębska wraz z instalacją systemu zdalnego odczytu. Miejscowości Gołąb oraz Wólka Gołębska objęte są siecią kanalizacji sanitarnej. W miejscowości Matygi, Borowina Borowa i Skoki prawidłowe zagospodarowanie ścieków zapewnione jest poprzez szamba oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obecnie dostarczana woda nie spełnia norm jakościowych przewidzianych polskim prawem, co potwierdzają liczne wyniki badań SSE w Puławach i Lublinie oraz nakaz Państ. Insp. Sanit. dopuszczający jej warunkowe użycie i nakazujący uzdatnienie. W wyniki realizacji projektu planuje się zastąpić starą technolog. SUW pochodzącą z lat 90 na nowoczesną. Zastosowane nowe rozwiązania pozwolą na uzdatnienie wód gruntowych do poziomu spełniającego normy Rozp. Min.Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Ponadto projekt. SUW będzie mogła pracować w pełnej automatyce m.in. poprzez zastosowanie sterownika mikroprocesorowego służącego do zdalnego sterowania pracą poszcz. urządzeń. Planuje się również system monitoringu i wizualizacji SUW. Również funkcjonujące BOK GUiEWiK operatora sieci wod-kan i SUW w miejscowości Gołąb stwarza niedogodności dla odbiorców wody. Godziny jego otwarcia pokrywają się najczęściej z czasem pracy mieszkańców, a lokalizacja, po drugiej stronie Wisły, w odległej od wskazanego w projekcie obszaru o ok 15 km m. Góra Puławska powoduje problemy z szybkim dojazdem. Dlatego też częścią planowanego proj. jest stworzenie e-BOK w celu optymalizacji obsługi. Projekt będzie realizowany w (OSI) nr: 4 gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 966 311,71 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 290 778,82 zł