coal g05cc74baf 1920

Rozpoczynamy sprzedaż końcową węgla dla gospodarstw domowych

W okresie od 8 do 19 maja będziemy prowadzić nabór wniosków na zakup węgla w ramach tzw. „sprzedaży końcowej”. Jest to wynik ostatnich zmian w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W dyspozycji posiadamy węgiel w sortymentach kostka, orzech i groszek, pochodzący z kopalni śląskich.

Najważniejsze zmiany, jakie obowiązują w ramach sprzedaży końcowej węgla:

– nie obowiązują limity węgla przypadającego na jedno gospodarstwo domowe, tym samym mieszkaniec będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych,

– możliwy jest zakup węgla również przez mieszkańców innych gmin, o ile są oni uprawnieni do dodatku węglowego.

ZASADY ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE

Warunkiem zakupu węgla po preferencyjnej cenie jest złożenie wniosku, którego wzór znajduje się poniżej, osobiście w Urzędzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4 w Puławach, w godzinach od 7.00 do godz. 15.00.

Wniosek o zakup złożony przed pierwszym dniem składania wniosków o zakup wskazany w informacji, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany przez pracownika Urzędu telefonicznie o sposobie załatwienia wniosku oraz ustali dalsze etapy procedury zakupu węgla.

Płatności za zakup paliwa stałego będzie można dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Puławy. W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię Wnioskodawcy zakupu preferencyjnego, tonaż oraz rodzaj węgla (orzech, kostka, groszek).

Cena węgla dla mieszkańca wynosi 1950 zł brutto za tonę i nie obejmuje transportu z miejsca składowania do miejsca wyznaczonego przez Wnioskodawcę.

Po dokonaniu płatności zostanie wystawiona faktura i dokument uprawniający do odbioru węgla ze składu zlokalizowanego przy ul. Komunalnej 3, 24 – 100 Puławy. Dokument uprawniający do odbioru węgla wydawany będzie jednokrotnie, w jednym egzemplarzu i jego przedstawienie we wskazanym punkcie jest warunkiem odbioru węgla.

Węgiel ze wskazanego składu będzie można odebrać osobiście lub zamówić dostawę na miejsce wskazane przez Wnioskodawcę.

 

Wniosek o zakup preferencyjny