wojewoda

ROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), art. 9 ust. 1 lit. b w związku z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r., str. 1, z późn.zm.), a także art. 32 -36 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz. U. L 174 z 3.6.2020, str. 211—340), w związku ze stwierdzaniem ognisk wścieklizny na terenie powiatów województwa mazowieckiego graniczących z województwem lubelskim zarządza się, co następuje:
§ 1. Na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego nakazuje się:
1) trzymanie psów na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
2) szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota
3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w: Opolu Lubelskim, Puławach, Rykach i Łukowie, Staroście Opolskiemu, Staroście Puławskiemu, Staroście
Ryckiego, Staroście Łukowskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim, Puławach, Rykach i Łukowie, Komendantom Powiatowym Policji w: Opolu Lubelskim, Puławach, Rykach i Łukowie, Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w: Opolu Lubelskim Puławach, Rykach i Łukowie, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, Wójtom Gmin, Burmistrzom Miast i Prezydentowi Miasta Puławy, wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w § 1.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w § 1.
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

Rozporządzenie Nr 3 WL – zapobieganie wściekliźnie