d38916892cbd0b9efc4f852e27e6bcac M

Ruszył nabór wniosków na usuwanie azbestu

Od 1 do 11 marca 2016 r. potrwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wydatków związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Puławy.

Dofinansowanie może obejmować zdjęcie, transport i utylizację poryć będących na dachu, jak również odbiór i utylizację pokryć zdjętych przed 2004 r.

Do wniosku o dofinansowanie do zdjęcia, transportu i utylizacji oraz do odbioru i utylizacji azbestowych pokryć dachowych należy dołączyć:
1. Potwierdzenie własności terenu, na którym znajduje się azbest (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej – oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
2. Potwierdzenie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym wraz z mapą,
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest (zał. Nr 1),
4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (zał. Nr 2) – dot. eternitu znajdującego się na dachu,
5. Informację wykonawcy o demontażu azbestu.

Formularz wniosku oraz załączników można pobrać poniżej.

Środki na dofinansowanie wniosków zostały pozyskane przez Urząd Gminy Puławy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Oswiadczenie_wykonawcy