budynek

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

DANE KONTAKTOWE

ul. Dęblińska 4
24-100 Puławy
woj. lubelskie
NIP: 7161747245
REGON: 430612948

Godziny pracy:

  • poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Pracownicy SAPO 

Dyrektor: Marzena Klimek
tel. +48 (81) 889-05-34
faks +48 (81) 887-41-22
email: marzena.klimek@sapopulawy.eu

Główna księgowa: Agnieszka Bociańska
tel. +48 (81) 889-05-31
email: agnieszka.bocianska@sapopulawy.eu

Księgowa: Agnieszka Krupa
tel. +48 (81) 889-05-32
email: agnieszka.krupa@sapopulawy.eu

Księgowa: Aneta Margol
tel. +48 (81) 889-05-32
email: aneta.margol@sapopulawy.eu

Specjalista ds.płac i kadr: Marta Szulowska
tel. +48 (81) 889-05-31
email: marta.szulowska@sapopulawy.eu


Zadania SAPO

Celem działalności jest realizacja zadań oświatowych zleconych przez organ prowadzący publiczne placówki oświatowe na terenie Gminy Puławy, a w szczególności zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej tych placówek. SAPO utworzona została na podstawie Uchwały Nr XX/109/95 Rady Gminy Puławy z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy.
Zadania realizowane przez SAPO zgodnie z Uchwałą Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Puławy z dnia 13 września 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Samorządowej Administracja Placówek Oświatowych:

I. Zadania SAPO w zakresie obsługi finansowej jednostek obsługiwanych obejmują:
1) obsługę wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników,
2) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac,
3) realizację zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych,
4) wydawanie zaświadczeń dla pracowników,
5) prowadzenie obsługi kasowej i bankowej,
6) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.

II. Zadania SAPO w zakresie obsługi rachunkowości jednostek obsługiwanych obejmują prowadzenie rachunkowości, w tym:
1) realizację zadań głównego księgowego:
a) kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
2) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
3) rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek obsługiwanych;
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych;
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
7) określenie zasad (polityki) rachunkowości.

III. Zadania SAPO w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnych jednostek obsługiwanych obejmują:
1) obsługę prawną,
2) prowadzenie akt osobowych dyrektorów jednostek obsługiwanych,
3) współpracę z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie sprawozdawczości statystycznej,
4) współpracę z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji,
5) koordynację spraw organizacyjno-administracyjnych dla zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych.

IV. Zadania SAPO w zakresie realizacji innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego, a zleconych do prowadzenia SAPO, w szczególności:
1) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych,
2) koordynowanie działań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
3) obsługa finansowo – księgowa oraz przyjmowanie zgłoszeń pracodawców o zawieraniu umów, z pracownikami młodocianymi i przygotowywanie decyzji o zwrocie kosztów kształcenia młodocianych,
4) przekazywanie danych do bazy Systemu Informacji Oświatowej,
5) organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
6) prowadzenie rejestru obowiązku nauki,
7) analizowanie i opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych jednostek obsługiwanych oraz aneksów sporządzanych w trakcie roku szkolnego pod kątem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w nich zawartych przed ich zatwierdzeniem przez Wójta Gminy Puławy,
8) obsługa administracyjno-organizacyjna komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,
9) obsługa administracyjno-organizacyjna komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów obsługiwanych jednostek,
10) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Puławy,
11) obsługa wypłat stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów oraz wyprawek szkolnych,
12) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz kontrolą prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
13) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Puławy i zarządzeń Wójta Gminy Puławy dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych.