Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

W wykonaniu obowiązku wynikającego z §13 ust. 3 Uchwały nr XXXIX/229/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, Wójt Gminy Puławy publikuje sprawozdanie z realizacji programu. Sprawozdanie można pobrać poniżej.

Sprawozdanie z realizacji programu na 2015 rok.