70923376639a32b2bf7e9746c5494a37 M

Stanowisko Rady Gminy Puławy w przedmiocie przebiegu projektowanej trasy S12 na terenie Gminy Puławy

Podczas XXX Sesji Rady Gminy Puławy, która odbyła się 25 kwietnia 2018 r. radni – na wniosek Wójta Krzysztofa Brzezińskiego – jednogłośnie podjęli uchwałę, wyrażającą poniższe stanowisko w przedmiocie przebiegu projektowanej trasy S12 na terenie Gminy Puławy.

Stanowisko Rady Gminy Puławy w przedmiocie przebiegu projektowanej trasy S12 na terenie Gminy Puławy

Mając na uwadze dobro mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu Gminy Puławy, którzy będą odczuwali skutki projektowanej trasy S12, Rada Gminy Puławy w ramach swojego stanowiska wnioskuje o uwzględnienie w projekcie przebiegu drogi ekspresowej S12:

  1. Węzła komunikacyjnego w rejonie miejscowości Anielin-Leokadiów, uwzględniając wnioski mieszkańców dotyczące jego usytuowania.
  2. Ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i kołowego w istniejącym przebiegu dróg gminnych nr DG107512L Anielin i nr DG107514L Polesie oraz dróg powiatowych nr DP2520L i nr DP2521L w Leokadiowie.
  3. Drogi łączącej drogę wojewódzką nr DW874 z drogą krajową nr DK12 biegnącą po południowej stronie projektowanej S12 o parametrach nie gorszych niż obecne drogi wojewódzka i krajowa.

Za takim stanowiskiem przemawia fakt, że w rejonie skrzyżowań z obecną drogą krajową DK12 w Leokadiowie (drogi powiatowe DP2520L i DP2521L) oraz Anielinie (droga wojewódzka DW874 i droga gminna 107512L) są firmy, które funkcjonują, były budowane bądź zakupiły działki chcąc stawiać swoje siedziby. Są to Koflex – Multikomplex Truck Center w Zarzeczu (70 osób zatrudnionych, 82 pojazdy transportowe i budowlane), MERCTRANS w Zarzeczu i Stacja Paliw w Leokadiowie. Reprezentują branże, których działalność opiera się przede wszystkim na szybkim dostępie do drogi strategicznej, w tym przypadku do drogi krajowej DK12, a w przyszłości do drogi ekspresowej S12. Bez bezpośredniego dostępu, firmy ograniczą swój rozwój, a w niektórych sytuacjach spowoduje to zakończenie ich działalności.

W tym rejonie znajdują się również duże plantacje uprawy owoców miękkich (areał ogółem około 500 ha) oraz sady. Jest to zagłębie truskawkowe. W okresie zbiorów powstaje wiele skupów i wskazane jest, aby transport owoców odbywał się najkrótszą trasą na drogę ekspresową a nie przemieszczał się kilkanaście kilometrów po drogach lokalnych. Szczególne znaczenie ma fakt, że 22 lutego 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, truskawka z Gminy Puławy została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Należy zaznaczyć, że w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puławy nieruchomości w sąsiedztwie DK12 mają przeznaczenie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości. Obecnie na wnioski przedsiębiorców zmieniane są zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu przekształcania kolejnych działek z przeznaczeniem inwestycyjnym. Brak węzła spowoduje, że dokonywane zmiany i wydawane na to pieniądze są niecelowe. Strategia Rozwoju Gminy Puławy na lata 2016-2023 przewiduje rozwój przedsiębiorczości przy wykorzystaniu walorów budowy S12, ale wyłącznie w sytuacji gdy zwiększy się dostępność komunikacyjna, czyli węzeł.

Brak węzła komunikacyjnego negatywnie wpłynie na ruch pojazdów bardzo ważnych przedsiębiorców w tej części Gminy Puławy oraz ich kontrahentów. A są to firmy, które współpracują z kontrahentami na terenie Lubelszczyzny, Polski i Europy, tj.: Zakłady Mięsne Dobrosławów Henryk Amanowicz, Chłodnia REAL S.A. w Klikawie, Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Krzaczek w Klikawie (90 osób zatrudnionych), Sulej Transport w Klikawie (16 osób zatrudnionych, 15 ciągników siodłowych z naczepami), Betoniarnia Sławomir i Kamil Nowak w Klikawie (20 osób zatrudnionych, 12 ciągników siodłowych z naczepami i 4 ciężarowe), Piekarnia & Cukiernia Abramowicz i Spółka w Klikawie (90 osób zatrudnionych, 15 samochodów firmowych), Transtom Tomasz Kęska z Dobrosławowa (25 osób zatrudnionych, 17 ciągników siodłowych z naczepami, 5 samochodów ciężarowych i 7 pojazdów budowlanych), Piotr Molenda Roboty Ziemne w Klikawie. Przedsiębiorcy oszacowali, że dziennie w tym rejonie porusza się ok. 4500 pojazdów związanych z ich działalnością (samochody pracowników, tabor transportowy ich firm i kontrahentów).

Ponadto pracownicy Zakładów Azotowych w Puławach, będący jednocześnie mieszkańcami Gminy Przyłęk, Gminy Policzna i Gminy Puławy korzystają z obwodnicy Puław. Obecny układ dróg zapewnia bezpieczny i sprawny dojazd do zakładu pracy. Brak węzła spowoduje poważne utrudnienia ruchu na drogach lokalnych i drodze wojewódzkiej prowadzącej do Puław. W godzinach szczytowych powstają korki w Górze Puławskiej i na przeprawie mostowej (droga wojewódzka DW874). Okres letni to wzmożony ruch pojazdów po drodze wojewódzkiej DW874, które kierują się do miejsca rekreacyjnego „Magiczne Ogrody” na terenie gminy Janowiec. Setki pojazdów udają się w tym kierunku. Alternatywa dodatkowego węzła poprawia zdecydowanie bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz efektywność ewentualnych działań Policji i Straży Pożarnej w przypadku zdarzeń drogowych na drodze ekspresowej.

Drugą istotną kwestią jest zapewnienie ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i kołowego w istniejącym przebiegu dróg gminnych DG107512L w Anielinie i DG107514L w Polesiu oraz dróg powiatowych DP2520L i DP2521L w Leokadiowie. Po tych drogach porusza się komunikacja miejska (linie nr 16 i nr 16 bis) zapewniająca dojazd mieszkańców do pracy, szkół gminnych i miejskich. Odbywa się również ruch lokalny (pieszy, rowerowy, samochodowy) do sklepów oraz szkół w Zarzeczu i Leokadiowie. W br. na drodze gminnej DG107514L w Polesiu planowana jest inwestycja budowy 5 sztuk zatok autobusowych oraz 8 peronów, dlatego musi być zapewniony przejazd drogą gminną przez drogę ekspresowa w miejscu przecinania się dróg.

Ważną sprawą, którą Rada Gminy również popiera jest zapewnienie równoległego ciągu drogi po stronie południowej S12 łączącej obecną drogę wojewódzką nr DW874 z drogą krajową DK12. Niezbędny jest taki układ komunikacyjny, będący alternatywą do drogi S12, który będzie posiadał parametry nie gorsze od obecnych parametrów drogi wojewódzkiej i krajowej. Połączenie tych dróg projektowaną drogą serwisową uniemożliwi przejazd pojazdów wielotonowych i sparaliżuje całkowicie ruch pojazdów w tym rejonie Gminy Puławy.

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Puławy postanawia wesprzeć działania mieszkańców, przedsiębiorców i Wójta Gminy Puławy wyrażonym stanowiskiem i apeluje do Posłów na Sejm RP i Senatorów RP Ziemi Lubelskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Ministra Inwestycji i Rozwoju, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Starosty Puławskiego o wsparcie niniejszego stanowiska.