photo

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Puławy”

Projekt Unia Europejska

29 października 2019 r. Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński wraz ze Skarbnikiem Gminy Krystyną Jędrych podpisali z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Puławy”.

Zadanie to obejmuje termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej, tj.:

  • Publiczne Przedszkole w Górze Puławskiej
  • Gminne Przedszkole w Gołębiu
  • Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu
  • Szkoła Podstawowa w Bronowicach
  • Urząd Gminy Puławy

Celem głównym projektu jest Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Puławy.

Realizacja projektu posłuży zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynkach. Ponadto przeprowadzenie procesu kompleksowej termomodernizacji przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego czystości. Stanie się to dzięki zmniejszeniu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych oraz pyłów do atmosfery. W konsekwencji inwestycja poprawi komfort użytkowników budynków, zmniejszenie kosztów eksploatacji jak również przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego.

Projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez m.in.:
1. Kompleksowa modernizacja ogrzewania budynku – demontaż istniejącego ogrzewania i montaż nowego o dużej sprawności; montaż zaworów termostatycznych i podpionowych.;

2. Docieplenie ścian zewnętrznych;

3. Docieplenie ściany w gruncie;

4. Docieplenie stropodachu;

5. Modernizacja oświetlenia;

6. Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 7,8 kWp na budynku Urzędu Gminy

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej obiektów o: a) łącznie o 4659,67 GJ czyli 69,22%, w tym; b) energii cieplnej 4314,68 GJ czyli 68,85%; c) energii elektrycznej o 344,99 GJ czyli 73,88%. W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji CO2 o 423,57 t (71,10%). Projekt przyczyni się również do redukcji emisji zanieczyszczeń SO2 i NOx, CH4, N20, CFC oraz NMVOCs o ponad 30%.

Inwestycja ta, o łącznej wartości szacunkowej 4 424 559,78 zł współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego. Kwota przyznanego dofinansowania to 2 626 935,93 zł, wkład własny Gminy Puławy  wynosi 1 797 623,85 zł. Planowany termin realizacji robót budowlanych to lata 2020 – 2021.