VII Sesja Rady Gminy Puławy – 16 czerwca 2015 r.

Puławy, dnia 8 czerwca 2015 r.

PI. 0002.7.2015

Z A W I A D O M I E N I E

                    Uprzejmie informuję, że VII Sesja Rady Gminy Puławy, odbędzie się dnia 16 czerwca 2015 r. (wtorek) o godzinie 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działań od ostatniej sesji.

5. Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok.

a/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2014 r.,

b/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,

c/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,

d/ dyskusja.

8. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2015 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy- w granicach miejscowości Gołąb.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenie wysokości tej opłaty.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Puławach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Puławy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/27/08 RG Puławy z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Puławy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Gminy Puławy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/219/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 8 października 2014 roku w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy Puławy z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020.

19. Interpelacje i wnioski radnych.

20. Zapytania mieszkańców.

21. Sprawy bieżące.

22. Zamknięcie obrad.