posilek w szkole i w domu

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Flaga Polski f6b167287b90842b27be49eb4689afb3

 

Gmina Puławy przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2023. Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację zadania – dotacja celowa wynosi 311 600,00 zł.
Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2023 r. wynoszą 140 000,00 zł.
Przewidywany całkowity koszt zadania w 2023 r. wynosi 451 600,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych.

Adresaci Programu:

Pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Informacje szczegółowe:

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Puławy na podstawie przyjętego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 1200,00 zł = 4800,00 zł).

Niezbędne dokumenty:

  • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego);
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu;
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy;
  • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (644 kB, PDF)