foto spotkania

Włącz się w przygotowanie LSR na lata 2023-2029!

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” rozpoczęła prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029. Będzie ona dotyczyła tego samego obszaru (11 gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy /gmina wiejska/, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn), na którym były wdrażane dotychczasowe LSR w poprzednich okresach programowania. Zapraszamy 7 czerwca 2022 do Gołębia lub 21 czerwca do Bronowic na spotkanie w sprawie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2029.

Dokument ten będzie m.in. wytyczał kierunki działań LGD „Zielony Pierścień” oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do tego Stowarzyszenia .
W ramach prac przygotowawczych w maju i czerwcu br. są zaplanowane spotkania z mieszkańcami w każdej z jedenastu gmin. Spotkania będą miały charakter warsztatu, w którym aktywnie będą uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy. Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników takich spotkań będą pomocne w identyfikacji problemów i potrzeb społeczności lokalnych oraz w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej LSR na lata 2023-2029.
Mieszkańców gminy Puławy, w tym także organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek publicznych zapraszamy na spotkanie w dniu 7 czerwca br. o godz. 16.00 do Gołębia (Gminny Ośrodek Kultury) i 21 czerwca br. o godz. 16.00 do świetlicy wiejskiej w Bronowicach
Program spotkania:
(1) Co to jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)?;
(2) Prezentacja efektów wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” w latach 2009 – 2022;
(3) Możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029;
(4) Analiza SWOT obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR – wskazanie mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans – zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników spotkania;
(5) Identyfikacja problemów, które uczestnicy postrzegają w swojej gminie i na obszarze wsparcia LSR – zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników spotkania;
(6) Propozycje celów i działań rozwiązujących najważniejsze problemy na obszarze gminy/obszaru wsparcia LSR.
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu (telefonicznie: 81 50 16 140 lub mailem: lgd@zielonypierscien.eu) w Biurze LGD najpóźniej na dzień przed planowanym terminem spotkania.