Wniosek do Ministerstwa Polityki Społecznej na program osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy” Edycja 2014.

Gmina Puławy złożyła wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Osłonowego. W tym roku aplikujemy o Priorytet IV – czyli udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Celem Projektu jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Gmina Puławy liczy blisko 12 tysięcy mieszkańców. Ze względu na swoje położenie  gmina znajduje się w strefie bezpośrednich wpływów miasta, kształtującego silne powiązania funkcjonalne poprzez miejsca pracy dla mieszkańców. Oprócz niewątpliwych zalet położenia gminy w pobliżu miasta Puławy sytuacja ta niesie za sobą również znaczne zagrożenia.  Mieszkańcy Gminy coraz częściej przejmują negatywne wzorce rodzinne i społeczne – praca poza miejscem zamieszkania, stres związany z brakiem środków na utrzymanie i brak czasu dla rodziny – zwłaszcza dzieci  powodują liczne zagrożenia – nadmierne spożywanie alkoholu, stosowanie agresji i przemocy wobec bliskich. Projekt zakłada zniwelowanie tych zachowań poprzez podejmowanie działań pomocowych i profilaktycznych ukierunkowanych na dzieci i młodzież uczącą się w 10 – ciu szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych. Szacujemy, że bezpośrednim oddziaływaniem projektu zostanie objętych ok. 400 osób – uczniów. Wartością dodaną projektu będzie przedstawienie społeczności lokalnej działań projektowych, uwrażliwienie na zjawisko przemocy oraz wskazanie instytucji pomocowych działających na terenie Gminy Puławy.  Działania projektowe będą realizowane w okresie VI-XII 2014r.  Poprzez:

  • rozpropagowanie Programu w lokalnych mediach- wydawanej gazecie gminnej oraz radiu wzmocni jego zasięg zaś treści przekazywane w formie  materiałów edukacyjnych  przeznaczonych do bezpośrednich odbiorców – dzieci i młodzieży znacząco go uatrakcyjnią oraz pozwolą na utożsamienie się z przedstawianym materiałem. W ramach działań projektowych w szkołach objętych działaniami projektu zorganizowany zostanie konkurs plastyczny dla dzieci – opracowanie plakatów profilaktycznych. Najlepsze prace ocenione przez jury powołane złożone z nauczycieli, pełnomocnika ds. patologii społecznych i instruktorów plastycznych z GOK zostaną wydrukowane i przedstawione w formie plakatów w szkołach, placówkach kulturalnych (Gminny Domu Kultury), bibliotekach gminnych, Ośrodkach Zdrowia i Urzędach – Urzędzie Gminy Puławy oraz Starostwie Powiatowym w Puławach. Upowszechnienie informacji o działaniach projektowych oraz informacje o instytucjach pomocowych  w ulotkach pozwolą na dotarcie do większego grona odbiorców  w środowisku lokalnym, przekazanie im niezbędnej wiedzy oraz uwrażliwienie na przemoc domową. Ukazanie się artykułów prasowych na temat rozpoczęcia realizacji projektu pozwoli na przedstawienie i uwidocznienie istnienia problemu przemocy domowej oraz przedstawienie  dzieci i młodzieży jako świadków przemocy. Artykuły w prasie będą też miały na celu zachęcenie mieszkańców Gminy do kierowania swoich dzieci do uczestnictwa w Projekcie.
  • Organizowanie spotkań, prelekcji, pogadanek dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz klas I-III Gimnazjów. Celem zajęć będzie   nabywanie umiejętności stosowania zachowań asertywnych, przedstawienie , określanie i wyjaśnianie czym jest przemoc rówieśnicza oraz przedstawianie  strategii radzenia sobie z przemocą rówieśniczą, przedstawienie instytucji pomocowych. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów– pedagogów, terapeutów, psychologów zajmujących się zjawiskiem przemocy w formie mini-wykładów, warsztatów, dyskusji z uczniami, zadań realizowanych w podgrupach, w oparciu o prezentacje multimedialne. Spotkania w szkołach obejmą łącznie grupę ponad 300 dzieci i będą się odbywały zgodnie z harmonogramem ustalonych z dyrektorami szkół. Efektem tych działań będzie uświadomienie dzieci i młodzieży – jakie działania mogą podejmować w rodzinie i grupach rówieśniczych by minimalizować obserwowane zjawiska przemocy.
  • W roku szkolnym dzieci uczące się w ostatnich klasach szkół podstawowych  i młodzież gimnazjalna  będą miały możliwość obejrzenia w swoich szkołach spektakli profilaktyczno- terapeutycznych z warsztatami. Grupy teatralne zajmujące się spektaklami profilaktycznymi będą przyjeżdżały do uczniów celem prezentacji przedstawienia obejmującego zakres przemocy połączonego z warsztatami. Odbiorcami spektakli w szkołach będzie łącznie ok. 300 osób (uczniowie VI klas szkół podstawowych oraz I, II i III klas Gimnazjów wraz z wychowawcami klas)   Przedstawienia teatralne  i warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży umożliwią zmierzenie się ze spotkanymi w rzeczywistości  sytuacjami przemocowymi oraz odkrycie sposobów radzenia sobie z nimi.
  • W trzech  Gimnazjach gminnych zorganizowane  będą pikniki profilaktyczne podczas których uczestnicy wraz z animatorami, pedagogami oraz innymi specjalistami i zaangażowanymi podmiotami będą mieli możliwość poznania sposobów wykorzystania czasu wolnego, rozładowania napięć i stresów oraz konstruktywnego wykorzystania swojej energii. W organizację pikników włączone będą Gminny Ośrodek Kultury, pedagodzy szkolni i nauczyciele zajęć sportowych oraz organizacje pozarządowe zajmujące się pedagogiką zabawy i przygotowaniem zajęć sportowych i profilaktycznych. Podczas pikniku przewidziane są poza zajęciami sportowymi zajęcia profilaktyczne – malowanie i wystawa plakatów profilaktycznych, nauka sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją. Podczas pikników przewidziano wręczanie przygotowanych materiałów edukacyjnych jako nagrody  dla dzieci uczestniczących w zajęciach. Organizacja 3 pikników profilaktycznych : zawody sportowe dzieci ,  kolportaż ulotek, materiałów edukacyjnych  i  wspólne  zabawy i gry – mają na celu m. in. pokazanie właściwych wzorców spędzania czasu wolnego oraz radzenia sobie z nadmiarem energii, która może przekształcić się w zachowania agresywne.

Koszt całkowity projektu wynosi 17 050 zł. Ocenę na szczeblu wojewódzkim projekt przeszedł pomyślnie. Teraz oczekuje na ocenę ministerialną. Mamy nadzieje, że w tym roku uda się go zrealizować w naszej Gminie. Ogłoszenie wyników już w czerwcu 2014 r.