Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie

inwestycje-gminne-baner

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JANÓW (DZ. NR EWID. 48/2, 5/4 i 1/2) NA ODCINKU DŁUGOŚCI 500 m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 500,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m

ZAKRES ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
c) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
d) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o śr. gr. 3 cm
e) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 3 cm
f) uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczaniem poboczy ziemnych
g) oznakowanie pionowe drogi

Termin realizacji: wrzesień – październik 2015 r.
Wartość robót budowlanych: 81 149,25 zł
Dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego: 30 000,00 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

{gallery}1272{/gallery}