Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – ul. Błotnej w Gołębiu

inwestycje-gminne-baner

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107488L – ULICY BŁOTNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB NA ODCINKU DŁUGOŚCI 750m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 750,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) roboty ziemne
c) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
d) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
e) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 4 cm
f) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 4 cm
g) uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczaniem poboczy ziemnych
h) roboty brukarskie
i) oznakowanie pionowe drogi

Termin realizacji: sierpień 2015 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 244 247,03 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski, ul. Tatiany 4, 20-711 Lublin

{gallery}1270{/gallery}