Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Bronowicach

inwestycje-gminne-baner

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107498L W MIEJSCOWOŚCI BRONOWICE NA ODCINKU DŁUGOŚCI 860 m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 860,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) roboty ziemne
c) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
d) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
e) wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 3 cm
f) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 4 cm
g) uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczaniem poboczy ziemnych
h) oznakowanie pionowe drogi

Termin realizacji: sierpień 2015 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 230 538,97 zł
Wykonawca: „WOD-BUD” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik

{gallery}1271{/gallery}