Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kowali

inwestycje-gminne-baner

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107496L W MIEJSCOWOŚCI KOWALA NA ODCINKU DŁUGOŚCI 300 m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 300,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) roboty ziemne i w zakresie przepustów
c) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
d) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
e) wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 3 cm
f) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 4 cm
g) uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczaniem poboczy ziemnych
h) oczyszczenie rowu i wyprofilowanie skarp
i) oznakowanie pionowe drogi

Termin realizacji: wrzesień – październik 2015 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 98 590,79 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26 – 700 Zwoleń

 

{gallery}1274{/gallery}