Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Łęce

inwestycje gminne baner

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107493L W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:

Długość odcinka drogi: 403,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m

 

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
c) skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
d) wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 3 cm
e) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 4 cm
f) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
g) oznakowanie pionowe drogi.

Termin realizacji: wrzesień – październik 2017 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 180 981,44 zł

Wykonawca: „WOD-BUD” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik