7ab716354432ee12f19b58c60471093b XL

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Jaroszyn

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107499L W MIEJSCOWOŚCI JAROSZYN
NA ODCINKU 550 m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 550 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą
b) karczowanie pni koparką podsiębierną wraz z wywozem
c) koryta gł. 20 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni
d) wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr.10 cm
e) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych
f) profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
g) skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową
h) wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego mieszanką mineralno- asfaltową (średnia gr. 3 cm)
i) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
j) oznakowanie pionowe drogi
k) plantowanie i zagęszczanie poboczy ziemnych

Termin realizacji: lipiec– wrzesień 2011 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 177 770,36 zł
Wykonawca: Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Justyna Zadura, Góry 85A, 24-173 Markuszów