Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Piskorów

inwestycje-gminne-baner

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107516L W MIEJSCOWOŚCI PISKORÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1426m 

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 1426,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m 

ZAKRES ROBÓT 

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni
c) mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z utylizacją
d) roboty ziemne
e) profilowanie i zagęszczanie podłoża
f) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym
g) skropienie nawierzchni emulsją
h) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm po zagęszczeniu
i) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm po zagęszczeniu
j) ścinanie poboczy mechanicznie
k) oznakowanie pionowe drogi

Termin realizacji: październik 2014 r.
Wartość robót budowlanych: 430 650,35 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń 

{gallery}835{/gallery}