Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Smogorzów

inwestycje-gminne-baner

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107513L W MIEJSCOWOŚCI SMOGORZÓW NA ODCINKU 570 m

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 570 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
b) roboty ziemne
c) wzmocnienie istniejącej podbudowy
d) oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni
e) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca)
g) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna)
h) uzupełnienie wraz z plantowaniem poboczy ziemnych
i) ustawienie znaków pionowych

Termin realizacji: sierpień 2014 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 158 654,27 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń

{gallery}790{/gallery}