86e8e67edae9219d12d438efd5f5a939 XL

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej – ul. Spokojna w miejscowości Klikawa

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE
GMINNEJ – UL. SPOKOJNA W MIEJSCOWOŚCI KLIKAWA
(GMINA PUŁAWY) NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+355,92

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 355,92 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) profilowanie i zagęszczanie istniejącej konstrukcji z kruszywa łamanego
c) uzupełnienie ubytków podbudowy z kruszywa łamanego
d) skropienie nawierzchni asfaltem
e) wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, grubość po zagęszczeniu 3 cm
f) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,
grubość po zagęszczeniu 4 cm
g) uzupełnienie pobocza ziemnego
h) oznakowanie pionowe drogi

Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2012 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 83 414,76 zł
Wykonawca: Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Justyna Zadura, Góry 85A, 24-173 Markuszów