X Sesja Rady Gminy Puławy – 17 listopada 2015 r.

Informujemy, że X Sesja Rady Gminy Puławy, odbędzie się dnia 17 listopada 2015 r. ( wtorek ) o godzinie 14 00.
Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puławy ul. Dęblińska 4.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działań od ostatniej sesji.
5. Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Puławy na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości,
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na rok 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Zapytania mieszkańców.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie obrad.