Zakup sprzętu sportowego

Na wniosek Pana Prezesa Klubu Sportowego „Hetman” Gołąb dotyczącego wsparcia finansowego realizacji zajęć sportowo rekreacyjnych dla młodzików młodszych, objętych opieką instruktorską klubu, oraz na wniosek opiekunów świetlicy wiejskiej w Borowej – Skokach z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmina zakupiła sprzęt sportowy tj. kompletny strój piłkarski dla całej drużyny z Gołębia oraz stół do tenisa stołowego wraz z kompletem rakietek i piłeczek. Wyposażenie posłuży młodzikom piłkarskim oraz mieszkańcom wsi Borowa i Skoki jako propozycja interesującego, alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego, ukierunkowanego na rozwój aktywności fizycznej i zdrowotnej. Są to inicjatywy oczekiwane przez mieszkańców i uczestników zajęć piłkarskich. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 2 700 zł.