Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publ. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

SP52442016_zaproszenie_do_komisji