konkurs ratownictwo

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego
w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku Wójt Gminy Puławy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazywania osób do składu komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert w konkursie.

 

                W skład komisji konkursowej nie mogą wejść osoby wskazane przez te organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                     i o wolontariacie, które biorą udział w konkursie, a także osoby, które:

  • są związane stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskują przychód (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) z podmiotami składającymi ofertę;
  • są członkami organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów podmiotów składających ofertę;
  • są członkami podmiotów składających ofertę;
  • są wolontariuszami wykonującym świadczenia na rzecz podmiotów składających ofertę;
  • pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z przedstawicielami prawnymi lub członkami organów wykonawczych lub nadzorczych podmiotów składających ofertę;
  • są związane w innym stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami składającymi ofertę, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

W związku z udziałem w pracach komisji konkursowej, członkom komisji nie przysługuje żadne wynagrodzenie ani zwrot wydatków poniesionych z tego tytułu.

                Zgłoszenia zawierające co najmniej: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji/podmiotu, telefon kontaktowy oraz adres e-mail, należy złożyć najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2023 r. (piątek) w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4,
24-100 Puławy, lub mailowo na adres: sekretariat@pulawy.gmina.pl.

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej