Strona 1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Zamawiający – Gmina Puławy, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi obejmującej opracowanie graficzne, skład i wydruk Pisma samorządowego mieszkańców pod nazwą „Kurier Gminy Puławy”
w 2021 r.
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) opis przedmiotu zamówienia:
Usługa obejmuje opracowanie graficzne, skład i wydruk Pisma Samorządowego mieszkańców pod nazwą „Kurier Gminy Puławy”, na podstawie materiałów tj. tekstów, fotografii oraz innych elementów graficznych dostarczonych przez Zamawiającego. Usługa obejmuje wydanie 4 kolejnych numerów w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r., według następujących parametrów technicznych:
• Format wydania: A4
• Objętość: 44 strony, w tym:
– środek – papier: kreda mat., min. 90g/m2, zadruk: 1+1, 40 stron,
– okładka – papier: kreda błysk., min. 130g/m2, zadruk: 4+4, 4 strony,
• Nakład jednego numeru: 4 800 sztuk,
• Oprawa: szycie zeszytowe, 2 zszywki.
Usługa obejmuje również dostawę gotowego nakładu każdego numeru do siedziby Zamawiającego oraz przekazanie ostatecznego opracowania każdego numeru w wersji elektronicznej, w formacie .pdf.
2) termin wykonania zamówienia: usługa realizowana będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.
3) informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wskazuje szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
5) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą złożyć wraz z ofertą wykonawcy
w postępowaniu pod rygorem odrzucenia oferty:
a. wypełniony i podpisany przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia),
b. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli dotyczy*,
6) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Paweł Nocek – Inspektor do spraw promocji, kultury, sportu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi – bezpośrednio w Urzędzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, pok. nr 210, tel. 81 889-05-30 lub 512-320-945, fax: 81 887-41-22, w godz. 730 – 1530 (pn. – pt.).
7) termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8) opis sposobu przygotowywania ofert:
Oferty należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w zapieczętowanej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
Oferta na opracowanie graficzne, skład i wydruk Pisma samorządowego mieszkańców pod nazwą „Kurier Gminy Puławy” w 2021 r.
Nie otwierać przed 26 stycznia 2021 r., godz. 1200

9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, pok. nr 205 (Sekretariat), w terminie do dnia 26 stycznia 2021 r. (wtorek), do godz. 1200. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu.
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 1200, w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, pok. nr 210.
10) opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca na podstawie określonej wyżej specyfikacji określi cenę za cały zakres zamówienia oraz cenę jednostkową jednego numeru.
– Wszystkie wartości pieniężne określone w formularzu oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
– Cena ofertowa musi uwzględniać należny podatek VAT.
– Cena ofertowa powinna uwzględniać wskaźniki inflacji oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianom.
11) opis sposobu poprawiania omyłek w ofertach:
Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacją zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
– Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
12) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów: najniższa cena – 100%.
13) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
14) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy.
15) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
– Pismo samorządowe mieszkańców pod nazwą „Kurier Gminy Puławy” posiada Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN).
– Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeśli zmiany te będą uniemożliwiały wykonanie umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

*oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę